parallax background

Darko Antović, “Kotorsko pozorište u XIX vijeku”

Radoslav Rotković “Oblici i dometi bokokotorskih prikazanja”
22/12/2016
Uzeir Bećović, “Prvi vijek pozorišta u Pljevljima”
23/12/2016

Darko Antović, “Kotorsko pozorište u XIX vijeku”

ISBN 86-495-0075-7
(Podgorica 1998, urednik Ljubomir Đurković).

Kotorsko pozorište u XIX vijekuSuizdavački projekat CNP sa izdavačkim preduzećem CID (biblioteka Posebna izdanja). Autor je ovu knjigu pripremio na osnovu svoje doktorske disertacije. Riječ je o prvom iscrpnom i na primarnoj dokumentaciji zasnovanom teatrološkom djelu o nastanku i radu pozorišta u Kotoru, u XIX vijeku. Antović razmatra široke kulturno-povijesne uslove u kojima je živio grad Kotor do kraja XVIII vijeka, kada je srušena viševjekovna vladavina Mletačke Republike i uspostavljena prva vlast Austrije (1797) koja traje do dolaska Francuza (1807), za vrijeme Napoleona. Tada je, na zahtjev “novopridošlih francuskih oficira i činovnika” kao i građanstva, “posebno onog njegovog dijela naklonjenog novoj francuskoj vlasti i novim evropskim demokratskim strujanjima”, pokrenuta inicijativa za izgradnju pozorišne zgrade. Već 1808, maršal Marmon dekretom pozorište predaje opštini Kotor i ono počinje sa radom (avgusta 1809), nastavljajući svoj život i tokom druge austrijske vladavine (od 1814), sve do pred kraj XIX vijeka, kada se gasi i njegova zgrada pretvara u “Opštinski dom”. Knjiga je podijeljena na više poglavlja, a sadrži i arhivske izvore i literaturu (125 jedinica), kao i dokumentarne priloge: kopije dokumenata, bitne za pojedine važne faze života ovog pozorišta, sa svim pronađenim plakatima i afišima iz fondova i zbirki kotorskog Istorijskog arhiva; izvode iz dnevnika sekretara kotorske opštine Jova Kadije o dešavanjima u Kotorskom pozorištu (1870-1880); kratak sadržaj (regesta) originalnih prevedenih dokumenata (njih oko 400), iz fondova i zbirki kotorskog Istorijskog arhiva, koji se odnose na Kotorsko pozorište u XIX vijeku. Knjiga još sadrži i bilješku o autoru, izvod iz izvještaja komisije FDU iz Beograda za ocjenu doktorske disertacije D. Antovića (Umjesto recenzija), te opšti registar imena i pojmova.